Bredaas college presenteert Begroting 2018

Foto: Asja Vossen

Het college presenteert de begroting voor 2018. De gemeenteraad bespreekt de begroting op 26 oktober en 2 november. De volledige begroting is online in te kijken.

De laatste begroting van de coalitieperiode 2014-2018 laat een solide financiële positie zien. Samen met de stad maakt het college af waar ze aan begonnen is.

Er is ruimte voor investeringen, voor kansen en om tegenvallers het hoofd te bieden. De lokale lasten voor de inwoners blijven in 2018 gelijk of gaan iets naar beneden. Vernieuwende initiatieven uit wijken en dorpen zijn omarmd, er is veel tot stand gebracht. Van kleine initiatieven in de wijken tot grootstedelijke ontwikkelingen, zoals stationsgebied en plannen voor Nieuwe Mark en Havenkwartier. De begroting is meerjaren sluitend, zo laat de gemeente weten.

Paul de Beer, wethouder Financiën: ”Onze ambities en een solide basis hebben gezorgd voor een sterk en zichtbaar Breda, stabiele financiën en een krachtige organisatie. Geen wonder dat de zoektocht naar het Verhaal van Breda een helder resultaat opleverde: een stad met kwaliteit van leven en werken. Maar vooral een stad van ontmoetingen, met de menselijke maat voorop: Breda brengt het samen.
Dat betekent participeren en besturen met een open houding. Deze begroting bevestigt de beloofde investeringen uit de Voorjaarsnota. De lokale lasten voor de inwoners blijven in 2018 gelijk of gaan iets naar beneden”

Sociaal domein

Onze visie op de transformatie van het sociaal domein staat als een huis. We richten ons op versterking van de sociale samenhang en het eigen initiatief in de dorpen en wijken. Waarbij individuele ondersteuning dichtbij huis makkelijker wordt. Specialistische zorg en verblijfzorg zijn er dan altijd nog voor wie het écht nodig heeft. We zien drie jaar nadat we als gemeente verantwoordelijk zijn geworden dat er veel in gang is gezet, maar dat we nog lang niet klaar zijn. Vooral het sneller en flexibeler kunnen op- en afschalen van zorg en ondersteuning heeft onze aandacht. Om dit te realiseren gaan we met onze partners en de zorgaanbieders heldere en concrete afspraken maken.

Tegelijkertijd groeit de groep Bredanaars die onze hulp nodig heeft; we worden immers ouder dan ooit. De financiële middelen die het Rijk tot onze beschikking stelt slinken. Als we de veranderingen in de zorg goed uitvoeren en er samen de schouders onder zetten, kunnen we als Breda toch goed voor elkaar blijven zorgen.

Werken aan werk

Breda krijgt veel minder geld van het Rijk dan nodig is voor het betalen van de uitkeringen. De begroting 2018 lost dat financiële gat nu op vanuit de reserves voor het Sociaal Domein. Om het ook op langere termijn houdbaar te maken is er het Aanvalsplan Werk. Banen moeten komen van het bedrijfsleven. Aan de andere kant moeten mensen met een uitkering zich ook voegen naar de vraag naar personeel die de bedrijven hebben. Daar gaan we zowel de bedrijven als de mensen op aanspreken.

Team Breda: Sport en Bewegen

Team Breda staat voor nieuw beleid rond sport, bewegen en een gezonde leefstijl, samen met bewoners, organisaties, onderwijs en bedrijfsleven. Er komt ruimte voor topsport, talentontwikkeling en een sportleerbedrijf, voor beweging in de openbare ruimte en vitale sportclubs. Structureel is hiervoor € 0,5 miljoen per jaar voor beschikbaar. Het hockeyevenement Champions Trophy in juni 2018 betekent een meerwaarde voor Breda.

Binnenstad

De inspanningen van alle partners resulteerden in een finaleplaats voor de verkiezing Beste Binnenstad 2017-2019. De binnenstad aantrekkelijk houden voor bezoekers en inwoners vraagt om voortdurend verbeteren, op peil houden en een vernieuwd en uitgebreid aanbod.

Breda brengt het samen

Breda positioneert zich nadrukkelijk ook als internationale schakelstad, internationaal knooppunt met internationale kracht op het gebied van kennis, onderwijs, nieuwe economie, duurzaamheid, cultuur en sport. Het Verhaal van Breda (Breda brengt het samen www.bredabrengthetsamen.nl ) is voor deze positionering leidend. Hiervoor is een bedrag gereserveerd van € 0,55 miljoen.

Onderwijs: taal, techniek en internationaal onderwijs

Onderwijs krijgt een impuls van € 0,5 miljoen voor een periode van 2 jaar op de onderdelen Taal, Techniek en Internationalisering, en de daaropvolgende twee jaar € 0,4 miljoen voor Taal en Internationalisering.

Veiligheid, toezicht en handhaving en vergunningverlening

De ontwikkeling van de keten Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving wordt in 2018 verder vormgegeven. Dit om de thema’s ondermijning, radicalisering, veelvoorkomende criminaliteit, verwarde personen en toezicht en handhaving in de wijken slagvaardig aan te pakken. Niet alleen door strenger op te treden, maar juist ook door de ellende te voorkomen. Buurtpreventie en meer BOA’s als oren en ogen op straat. In 2018 gaan we die samenwerking tussen die mensen op straat via politie, zorgnetwerken en politiek en bestuur verder uitwerken. Zo sluiten we aan bij de dynamische ambitie van Breda om het samen te doen in buurten en wijken.

Deze investeringen vinden gefaseerd plaats om op een gedegen wijze de veranderingen tot stand te kunnen brengen en leidt tot een structurele investering
van €1,8 miljoen in 2020.

De gemeenteraad bespreekt de Begroting 2018, de ambities, keuzes en impulsen in de raadsvergadering in parallelle sessies op 26 oktober en 2 november en besluit op 9 november 2017.

  • De Begroting 2018 en het volledige bericht is te vinden via de site van de gemeente Breda

 

Altijd op de hoogte van het laatste Breda Nieuws? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief en volg ons via Facebook en Twitter.

Reacties