Conceptontwerp Buitengebied Noordoost vrijgegeven

Foto: Asja Vossen

Het college van burgemeester en wethouders van Breda heeft het conceptontwerp van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Noordoost’ vrijgegeven voor inspraak en vooroverleg. Dit conceptplan geeft een moderne planologisch-/juridische regeling voor dit gebied.

Dit bestemmingsplan gaat het bestemmingsplan ‘Buitengebied Teteringen’ vervangen, zo laat de gemeente weten. Voor het plangebied van dit bestemmingsplan is ook een milieueffectrapportage opgesteld. Hierin zijn de ontwikkelingen getoetst op de mogelijke milieueffecten op de omgeving. In het buitengebied vinden veel ontwikkelingen plaats, zowel van oorspronkelijke aan het buitengebied verbonden functies als nieuwe functies. Behalve de economische- of agrarische waarden zijn ook de landschappelijke-, ecologische-, cultuurhistorische- en recreatieve waarden belangrijk en meegewogen in dit plan.

Bij het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan is (voor zover mogelijk) rekening gehouden met nieuw beleid van zowel de gemeente Breda (vanuit de Structuurvisie Breda 2030), als de provincie Noord-Brabant (vanuit de Verordening ruimte). Daar waar mogelijk is ook met ontwikkelingsvragen van bewoners/ondernemers uit het plangebied rekening gehouden. Via in het plan opgenomen flexibiliteitsbepalingen (afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden) zal, mits hierbinnen passend, aan eventuele toekomstige ontwikkelingen medewerking kunnen worden gegeven.

Het conceptontwerp van het bestemmingsplan ligt vanaf 11 december 2019 tot en met 31 januari 2020 in het kader van de inspraak ter inzage. Binnen de genoemde termijn kunnen inwoners hun schriftelijke reactie op
dit plan aan het college geven. Tegelijkertijd worden instanties, die belangen hebben binnen het plangebied, gevraagd ook hun opmerkingen op het plan aan de gemeente door te geven.

Om iedereen zo goed mogelijk te informeren over het nieuwe plan is er dinsdag 14 januari 2020 in ‘t Web, Zuringveld 1 te Teteringen een informatieavond. Deze avond begint om 19.30 uur. Tijdens deze avond krijgen belangstellenden informatie over het plan en zijn deskundigen van de gemeente Breda aanwezig om vragen hierover te beantwoorden.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden