Bredase Corona aanpak 2021: wendbaar en weerbaarheid van de stad centraal

Foto: Asja Vossen

De gemeente Breda komt met een aanvullend maatregelenpakket om inwoners, bedrijven en instellingen te ondersteunen. De eerste twee steunpakketten boden vooral hulp en (financiële) verlichting voor het voortbestaan van ondernemingen en organisaties, voor behoud van werkgelegenheid en voor behoud van sociaalmaatschappelijke structuren in de stad.

Het nieuwe maatregelenpakket is meer gericht op het aanpassen aan de nieuwe situatie. Daarbij verschuift de focus van ondersteunen naar investeren. Maatregelen voor de korte termijn waar dat nodig is – ook in verband met de huidige landelijke lockdown – en investeringen voor de langere termijn waar dat kan.

Effecten nog niet allemaal zichtbaar

De maatschappelijke en economische impact van corona is groot. Zo zien we in de samenleving dat de coronamoeheid toeslaat en dat het steeds moeilijker wordt om vol te houden. Ook ligt vereenzaming op de loer. Niet eens alleen bij onze kwetsbare inwoners en ouderen, maar ook bij jongeren. De huidige landelijke lockdown versterkt dit alleen nog maar.

De effecten van de coronacrisis zijn nog niet allemaal zichtbaar. Wel is duidelijk dat de impact het grootst is op de thema’s werken (arbeidsmarkt en ondernemen), (buiten) recreëren en ontmoeten. Het thema ‘werk’ gaat over de manier waarop (en op welke locatie) mensen hun werk kunnen doen, hun onderneming kunnen uitvoeren of bij- of omgeschoold kunnen worden. Breda neemt hierin een voortrekkersrol in de arbeidsmarktregio om zo de zwaar getroffen sectoren optimaal te kunnen ondersteunen. Maar het gaat ook om het bestrijden van armoede. Bijvoorbeeld door het derde uitgiftepunt van de Voedselbank (Heuvel) open te houden. Bij (buiten) ‘recreëren’ gaat het erom hoe op een slimme manier met schaarse buitenruimte om gegaan kan worden. Op zoek naar mogelijkheden om ruimte te geven, (nieuwe) ruimte te maken, gebruikers van die ruimte te kunnen spreiden en daardoor ook de bekende (en daardoor te drukke) buitenruimte te ontlasten. Bij het thema Ontmoeten staat de vraag centraal hoe Bredanaars elkaar veilig kunnen blijven ontmoeten. Met daarin een belangrijke rol voor de wijk- en dorpscentra, wijk- en dorpsplatforms en cultuur.

Extra aandacht voor de zorg en jeugd vanuit het thema ‘Ontmoeten’

Vanuit het thema ‘Ontmoeten’ is er ook extra aandacht voor de zorg. Corona heeft een enorme impact op onze stad als het gaat om zorg en welzijn; bijvoorbeeld het afschalen van thuiszorg of een andere vorm van dagbesteding. Dat betekent veel voor onze meest kwetsbare inwoners. En voor hun mantelzorgers. Ook voor jongeren is de coronacrisis en de huidige landelijke lockdown een harde dobber, zowel persoonlijk als op studiegebied. Daarom besteedt dit plan van aanpak ook expliciet aandacht aan jongeren en aan (het belang van) hun welzijn. Samen met partners in de stad ligt de focus op wat er voor hen nog wel kan en hoe zij daarbij ondersteund kunnen worden.

Boaz Adank, wethouder: “Corona én zeker de impact ervan op maatschappelijke ontwikkelingen en op de economie, houdt nog een flinke tijd aan. Dus is het belangrijk om te blijven ondersteunen waar dat nodig is en om tegelijkertijd op te schuiven richting investeren waar dat kan. Want, investeringen zijn nodig om de economie draaiende te houden en onze stad duurzaam verder te brengen.”

Financiële middelen

Voor het totale maatregelenpakket wordt 8,6 miljoen gevraagd bij de gemeenteraad. Een deel van dit bedrag was reeds gereserveerd in de in november 2020 vastgestelde begroting. Tevens zien we het rijk op verschillende onderwerpen bedragen toegezegd hebben. We blijven zoeken naar compensatie en cofinanciering. Naar verwachting neemt de gemeenteraad in januari een besluit.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden