Breda neemt maatregelen om meer mensen aan werk te helpen

Foto: Asja Vossen

Breda neemt maatregelen, die ertoe moeten leiden dat meer mensen aan het werk gaan. Het gaat onder meer om een intensievere werkgeversbenadering, het aantrekkelijk maken van tijdelijk werk en herstructurering van de Sociale Werkvoorziening.

Breda krijgt vanaf volgend jaar minder budget van het Rijk voor Participatie en uitkeringen (BUIG). Het gevolg is dat er  vanaf 2019 een verschil van 13 miljoen euro is tussen het budget dat Breda van Den Haag hiervoor ontvangt en de werkelijke uitgaven. Met de inzet van maatregelen verwacht het college het tekort de komende jaren terug te dringen naar € 2 miljoen. Er is  hiervoor een meerjarenraming opgesteld en vastgesteld door het college. Deze raming is onderdeel van de Voorjaarsnota 2015. Het resterende verschil zal in het najaar bij de begroting 2016 van een oplossing worden voorzien.

Bob Bergkamp, wethouder Sociale Zaken: “Vorig jaar hebben we de keuzes in visie, doelgroepen en dienstverlening vastgesteld in het beleidskader en het uitvoeringsplan ‘Investeren in werk, participatie door verbinding. De nadruk voor ondersteuning ligt bij gemotiveerde werkzoekenden met arbeidsvermogen en perspectief op betaald werk en jongeren. We blijven natuurlijk altijd een vangnet bieden voor mensen voor wie de afstand tot de arbeidsmarkt (nog) te groot is of minder te besteden hebben. Daarom zijn er sinds kort ook armoedeambassadeurs aan de slag, geven we subsidie voor participatieprojecten voor Bredase minima en hebben we onlangs afspraken gemaakt met de woningcorporaties voor een betere beschikbaarheid van goedkope en betaalbare huurwoningen.”

Herstructurering Sociale Werkvoorziening

De herstructurering van de Sociale Werkvoorziening heeft met name betrekking op bedrijfsvoering en het vergroten van de omzet. Onder andere door een verhoging van het aantal extern werkenden met 10%, een intensievere inzet op social return, het ontwikkelen van nieuwe activiteiten zoals verkeersregelaars en het uitbreiden van werkzaamheden voor de gemeente Breda onder andere in groenonderhoud. Daarnaast krijgt ATEA te maken met een afbouw van de WSW-medewerkers (Wet Sociale Werkvoorziening) in Breda met ongeveer 6% per jaar, voornamelijk vanwege natuurlijk verloop.

Maatregelen om meer mensen aan werk te helpen

Naast bovengenoemde maatregelen stimuleert de gemeente (part-time) ondernemerschap zoals scharrelondernemingen. Hierdoor gaan mensen vanuit eigen kracht aan de slag en doen minder beroep op inkomensondersteuning. Om te voorkomen dat mensen afhankelijk worden van een uitkering wordt nog meer ingezet op preventie en voorlichting en samenwerking met Praktijkscholen en Voortgezet Speciaal Onderwijs.
Ook worden in het kader van de hercontroles op rechtmatigheid van uitkeringen huisbezoeken afgelegd. Extra aandacht is er voor mensen met een beperking, die niet bij een reguliere werkgever kunnen werken, in de vorm een nieuwe voorziening beschut werken.

Het participatiebeleid en de opgaven zijn onderdeel van de totale aanpak van het sociale domein in Breda. In 2015 wordt onder de naam ‘Breda Doet’ verder gewerkt aan de integrale dienstverlening op het gebied van Jeugdzorg, Wmo en Participatie.

Altijd op de hoogte van het laatste Breda Nieuws? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief en volg ons via Facebook en Twitter.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden