Waterschap Brabantse Delta heeft een nieuw bestuur en bestuursakkoord

Foto: Brabantse Delta

Het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta heeft woensdagavond 24 april unaniem het bestuursakkoord met de titel ‘Samen beter!’ vastgesteld.

Ook hebben zij het nieuwe dagelijks bestuur benoemd. Naast dijkgraaf Kees Jan de Vet bestaat het dagelijks bestuur nu uit: Niels Mureau (Ons Water / Waterbreed), Cécile Franssen (VVD), Kees de Jong (Ongebouwd), Theo Schots (Bedrijven) en Hans Peter Verroen (CDA). Deze bestuursleden maakten al deel uit van het dagelijks bestuur.

De afgelopen weken heeft (in-)formateur Huub Hieltjes individuele gesprekken en gezamenlijke informatieberaden met de onderhandelaars van alle partijen gevoerd. Daarnaast sprak hij ook met de dijkgraaf en de secretaris-directeur. Op basis van alle gesprekken is unaniem overeenstemming bereikt over de benoeming van vijf leden van de fracties Ons Water / Waterbreed, VVD, Ongebouwd, Bedrijven en CDA die samen het dagelijks bestuur gaan vormen. Ook is er unaniem overeenstemming bereikt over een bestuursakkoord waarin de hoofdlijnen voor het beleid voor de komende jaren vastliggen.

Bestuursakkoord

Het bestuursakkoord beschrijft wat het waterschap doet, waarom en voor wie en hoe dat wordt betaald. In het bestuursakkoord ‘Samen beter!’ blijft de ambitie van het waterschap primair gericht op de kerntaken: veilige dijken en kades, voldoende en schoon water. Ook blijft het waterschap investeren in samenwerken met en het betrekken van partners. Verder komen de volgende onderwerpen aan bod in het bestuursakkoord: waterveiligheid, waterkwaliteit, waterflora en waterfauna, zoetwater en peilbeheer, waterketen, klimaat, duurzaamheid, biodiversiteit, dierenwelzijn, optimaliseren van bedrijfsprocessen en innovatie, financiën, bestuurlijke ontwikkeling, organisatieontwikkeling en goed werkgeverschap. Het bestuursakkoord is te lezen via www.brabantsedelta.nl/bestuur.

Formateur Huub Hieltjes: “In de verschillende gesprekken met alle fracties in het algemeen bestuur is een sterke op inhoud en samenwerking gerichte sfeer ontstaan. Er was daadwerkelijk ruimte voor een inhoudelijke inbreng van alle fracties. Zo is de inbreng van de nieuwe fractie Partij voor de Dieren herkenbaar in de paragraaf over dierenwelzijn. Daarbij was dus niet bepalend of een fractie wel of geen lid van het dagelijks bestuur levert. In de geest van die goede samenwerking, streeft het nieuwe bestuur naar een net zo goede samenwerking tussen het waterschap, onze partners en de inwoners van Midden- en West-Brabant.” De werkzaamheden van Huub Hieltjes als (in)formateur van het nieuwe bestuur van waterschap Brabantse Delta zijn nu tot een afronding gekomen.

Komende bestuursperiode

Dijkgraaf Kees Jan de Vet kijkt met vertrouwen naar de komende bestuursperiode. “Als DB zijn we al op elkaar ingespeeld en werken we prettig samen. Er ligt een heel ambitieus bestuursakkoord. Het AB en DB willen midden in de samenleving staan en zo het waterschap een nieuwe enthousiaste impuls geven. Samen met de organisatie gaan wij het akkoord verder uitwerken om vervolgens de ambities met het voltallige algemeen bestuur te realiseren.” De ambtelijke organisatie ontwikkelt op basis van het akkoord een programma met begrotingen waar het waterschap de komende vier jaar aan gaat werken. Het dagelijks bestuur legt deze kadernota na de zomer ter akkoord voor aan het algemeen bestuur. De definitieve kadernota en begrotingen vormen de leidraad voor de werkzaamheden van het waterschap gedurende de komende bestuursperiode.

Foto: Nieuw dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta: dijkgraaf Kees Jan de Vet, Niels Mureau (Ons Water / Waterbreed), Cécile Franssen (VVD), Kees de Jong (Ongebouwd), Theo Schots (Bedrijven) en Hans Peter Verroen (CDA)

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden