College presenteert eerste begroting: ‘passende zorg, meer werk en meer woningen’

De coalitiepartijen VVD, D66 en PvdA presenteren over ruim een maand hun eerste Bredase begroting aan de gemeenteraad. Deze staat in het teken van drie dingen: passende zorg, meer werk en meer woningen. In 2019 moet het aantal Bredanaars in de bijstand omlaag, staan in de zorg eigen verantwoordelijkheid en preventie centraal en moet er zicht zijn op concrete projecten voor middeldure woningen.

Greetje Bos droeg als wethouder Financiën zorg voor haar eerste begroting. ‘Niet meer uitgeven dan je hebt’ gebruikte ze daarbij als leitmotiv. Het was zaak de afspraken van het bestuursakkoord, dat in mei werd gepresenteerd, niet uit het oog te verliezen: ‘We investeren in de stad om ontwikkelingen aan te zetten. Zo zien we in 2019 meer hijskranen in de stad. Verder gaat de teller in de bijstand met 500 omlaag. Tegelijkertijd zijn we ons bewust dat we voor grote uitdagingen staan, zoals het financieel beheersbaar houden van passende zorg.’

‘Eigen verantwoordelijkheid, eigen regie’

Met de nieuwe begroting moet de zorg betaalbaar en beschikbaar blijven. Budgetten staan volgens het college namelijk onder druk, terwijl de vraag naar zorg en ondersteuning toeneemt. Structurele tekorten moeten vóór 2021 zijn weggewerkt, binnen de huidige bestuursperiode. De aanpak focust op preventie, waarbij het college uitgaat van ‘eigen verantwoordelijkheid en eigen regie’.

Inwoners moeten daar zo min mogelijk van gaan voelen, daarom wordt gezocht naar passende oplossingen. In de begroting wordt niet duidelijk om welke oplossingen dit gaat; wél gaat het college bij het Rijk aankloppen om de zorgbudgetten te verhogen.

Hieronder zijn ook nog andere zorgplannen uit de begroting te lezen:


 • Er wordt € 1,5 miljoen geïnvesteerd in de Wmo; o.a. op de aanpak dementie, voorkomen van wachtlijsten bij de Wmo, extra ondersteuning voor mantelzorg;
 • Er wordt € 0,1 miljoen uitgetrokken om mantelzorgers tijdelijk te ontlasten

‘Grootstedelijke ambities’

Om de beloftes uit het bestuursakkoord over woningbouw waar te kunnen maken, is in de begroting vastgelegd dat in vier jaar tijd 6.000 woningen worden gebouwd. Het college wil ‘grootstedelijke ambities’ waarmaken door te bouwen in Drie Hoefijzers Noord en in het stationsgebied. Bij de presentatie van het bestuursakkoord werd al duidelijk dat bij het station ‘gezichtsbepalende’ gebouwen gaan verrijzen.

Het college is al begonnen met bestemmingsplanprocedures in het Havenkwartier, die het ontwikkelen van nieuwbouw en de aanleg van water en groen mogelijk moeten maken. Ook wil het college in 2019 concrete afspraken hebben gemaakt met corporaties over sociale woningbouw. Het is de bedoeling dat deze in de toekomst sneller wordt ontwikkeld.

Deze plannen over wonen zijn ook terug te lezen in de begroting:


 • In 2019 is € 2 miljoen extra beschikbaar voor de realisatie van extra hectares bedrijventerreinen, het ontwikkelen van een economische visie, meer accountmanagers en acquisiteurs, de Breda-ficaten en de aanpak van taal en laaggeletterdheid;
 • De gemeente start met wijkenergieplannen, samen met bewoners, scholen en bedrijven;

‘Meer mensen aan het werk’

In de begroting wordt gerekend op meer werkende Bredanaars door de aantrekkende economie. Het doel: 500 minder mensen in de bijstand. Daarnaast moet in 2019 een nieuw beleidsplan komen voor armoede en schuldhulpverlening. Het college wil daarmee het aantal inwoners dat in armoede leeft terugdringen.

In de begroting worden meer plannen beschreven over werk en de lokale economie:


 • De Bredase binnenstad krijgt ook in 2019 prioriteit. Er komen een nieuwe economische visie en een detailhandelsnota;
 • De Onroerend Zaak Belasting voor eigenaren van woningen daalt met 1%. De riool- en afvalstoffenheffing ontwikkelen zich in lijn met de landelijke prijsontwikkeling

Andere plannen

De begroting deed ook nog een aantal andere plannen uit de doeken: zo is het de bedoeling om vóór de viering van 75 jaar bevrijding al het Generaal Mazcek Monument te realiseren en zet het bestuur in op een nieuw cultuur- en erfgoedbeleid. Een ander opvallend plan: het maken van een nieuw Beleidskader Jeugd door de gemeente, samen met kinderen.

Hieronder volgt nog een greep van andere plannen uit de begroting voor 2019:


 • We investeren € 0,2 miljoen in het toegankelijk maken van de openbare ruimte (binnenstad) van evenementen en van voorzieningen;
 • Bredanaars krijgen extra afvalpasjes en de gemeente gaat in de zomer vaker GFT afval ophalen;
 • Er is jaarlijks €100.000 voor extra sport- en beweegplekken in de openbare ruimte;
 • Er is aandacht voor bereikbaarheid van, naar en in de stad en voor de parkeerdruk in de wijken rondom de binnenstad;
 • Het college trekt voor 2019 € 2,1 miljoen extra uit voor de openbare ruimte;
 • Er komen 9 nieuwe projecten voor buurtpreventie voor meer veiligheid en sociale verbondenheid in de Bredase buurten

De begroting wordt op 8 november gepresenteerd aan de gemeenteraad. Op dat moment wordt deze ook vastgesteld en goedgekeurd. De volledige begroting is online terug te lezen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden