Gemeente Breda biedt extra ondersteuningspakket voor bedrijven, organisaties en inwoners

Foto: CC0/Public Domain

Breda heeft een ondersteuningspakket samengesteld voor de periode tot 1 oktober 2020. Het pakket van de gemeente biedt hulp en (financiële) verlichting voor specifieke doelgroepen.

De inzet van het pakket is vooral gericht op het voortbestaan van organisaties, het behoud van werkgelegenheid en het behoud van sociaal-maatschappelijke structuren die onmisbaar zijn voor de stad. De maatregelen zijn aanvullend op die van het Rijk.

“De nood blijft hoog”

“Het is duidelijk dat de impact van deze crisis fors is”, aldus het college. “Dat bleek ook uit de korte termijn-maatregelen. De aanvragen voor de verschillende maatregelen liepen de eerste weken flink op. Dat lijkt zich nu iets te stabiliseren. Maar de nood blijft hoog. Met deze aanvullende maatregelen proberen we de last voor ondernemers, organisaties, inwoners en vrijwilligers te verlichten. Eén ding is zeker, we doen er alles aan om te helpen en zetten ons met man en macht in om acute financiële problemen bij onze inwoners, organisaties en ondernemingen op te vangen.”

Duidelijke verwachtingen en voorwaarden

Met het nieuwe ondersteuningspakket ondersteunt Breda haar bedrijven, organisaties, inwoners en vrijwilligers. “We zien de afgelopen weken al veel mooie initiatieven ontstaan. Mensen steunen elkaar en zetten samen de schouders eronder. Met dit pakket willen we deze energie vasthouden en daar waar nodig extra ondersteuning bieden. Zodat we hier samen sterk uitkomen.” licht het college toe. Voor verschillende maatregelen gelden voorwaarden. Vaak is sprake van maatwerk en daarvoor gaan gemeente en vertegenwoordigers om tafel. Daarnaast verwacht de gemeente van andere betrokken partijen dat zij ook hun steentje bijdragen. Denk aan banken, vastgoedeigenaren, verzekeraars en organisaties zelf. Het nieuwe ondersteuningspakket van Gemeente Breda heeft een waarde van ca. 6,8 miljoen euro.

Inrichten nieuwe maatregelen

De aankondiging van deze extra ondersteuning geeft hoop en zekerheid aan uiteenlopende doelgroepen in Breda De gemeenteraad wordt gevraagd op korte termijn te beslissen over het pakket. Vooruitlopend daarop werkt de gemeente met man en macht aan de inrichting van de benodigde processen zodat de maatregelen concreet kunnen worden uitgevoerd. Via de website corona.breda.nl houdt de gemeente de stad op de hoogte  van nieuwe ontwikkelingen en aanvraagprocedures.

Ondersteuningspakket t/m september 2020

Hierna volgt een globaal overzicht van de maatregelen (op hoofdlijnen) per thema:

Cultuur

 • Accepteren van een lagere subsidieprestatie
 • Kwijtschelden/compenseren huur cultuurpanden die verplicht moesten sluiten
 • Middelen voor ondersteuning van de professionele kunst- en erfgoedorganisaties en voor behoud van de infrastructuur van de amateurkunstensector

Sport en evenementen

 • Kwijtschelden leges als een evenement niet plaats kan vinden
 • Aangepaste subsidierichtlijn(en)
 • Kosten worden vergoed als een gesubsidieerd evenement geannuleerd moet worden (en de organisator inspanning heeft gedaan richting verzekering). Hiervoor geldt maatwerk.
 • Huur voor gemeentelijke sportaccommodaties worden tijdelijk kwijtgescholden
 • Er wordt maatwerk geboden om het bestaansrecht van verenigingen te waarborgen

Zorg en Maatschappelijk

 • Bewerkstelligen van continuïteit van zorg door aan te sluiten bij landelijke afspraken & passende afspraken met zorgaanbieders.
 • Financiële ondersteuning voor directe extra kosten die gemaakt worden i.v.m. Corona (zoals beschermende materialen)
 • Specifieke afspraken voor doelgroepenvervoer
 • Extra tijdelijke dak- en thuislozenopvang & speciale corona-opvang bij besmetting.
 • Vergoeden van meerkosten door extra taken en inspanningen van gesubsidieerde organisaties

Dorps- en Wijkcentra

 • Ondersteuning voor dorps-en wijkcentra bij gebruik van rijksregelingen en gemeentelijke vouchers
 • Financiële ondersteuning in de vorm van maatwerk voor het betalen van de vaste lasten als de bestaanszekerheid van centra in het geding komt.

Economie

 • Uitbreiding van informatievoorziening: ondernemersspreekuur in de vorm van online ‘live’ sessies
 • Voorzetting van businesscoaches en uitbreiding van vouchers
 • Snelle beoordeling van creatieve initiatieven
 • Uitbreiding ondersteuningsmiddelen voor starters, scale-ups, creatieve bedrijven en schrijnende gevallen (in de vorm van kleine leningen)
 • Stimuleren ideeën voor ‘unlock’ en economisch herstel via challenges
 • Campagne #BredaKoopLokaal voortzetten en uitbreiden
 • Citymarketing Breda opdracht geven voor herstelplan toerisme

Participatie & armoedebestrijding

 • Meer inzet om hogere instroom TOZO aanvragen te verwerken en versneld bemiddelen naar betaald werk
 • Inrichten crisisloket vroeg signalering schulden
 • Loket waar inwoners terecht kunnen voor (financieel) advies
 • Ondersteuningsafspraken over de Voedselbank

Onderwijs

 • Samen met onderwijs, jongerenpartners, sport en cultuur wordt gezocht naar mogelijkheden om voor jongeren in leeftijd 4-16 jaar in de zomervakantie verschillende vormen van sport, beweging cultuur en educatie aan te bieden.
 • Met VO partners gekeken naar afsluiting van schoolcarrière voor eindexamenleerlingen
 • Met MBO en HBO gezocht naar alternatief aanbod voor introductie nieuwe studenten.

Meer weten?

 • Meer informatie en details over alle regelingen zijn te vinden op de website www.corona.breda.nl.

Reacties

Cookieinstellingen