Verdrogen of Verzuipen in Midden- en West-Brabant?

nov 30 2021, 17:49 Nieuws
x5s 0847 scaled
Op 26 november vond de eerste bestuurlijke Brabantse Klimaatconferentie ‘Verdrogen of Verzuipen’ plaats. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Samenwerking aan Water in Midden- en West-Brabant (SWWB) en waterschap Brabantse Delta.
Aanleiding is het veranderende klimaat. Het wordt warmer, droger, natter en de zeespiegel stijgt. En het gaat sneller dan we denken. Willen we deze weersextremen het hoofd kunnen bieden, zijn grote stappen met meer urgentie nodig. Klimaatveranderingen houden immers geen rekening met corona of grenzen. Het doel van de bijeenkomst was samen de opgaven verkennen en eerste stappen zetten.
Andere manier van denken
Speciale gast Deltacommissaris Peter Glas heeft aan gemeenten, het waterschap, boeren, ondernemers en burgers in de regio Midden- en West-Brabant een oproep gedaan om vooral integraal de opgaven in het fysieke domein aan te pakken. Glas: “Water is de verbinder in de fysieke ruimte, het kan vaak bijdragen aan de oplossingen en soms stelt het eisen. Het is altijd een wisselwerking, maar als je het gesprek aangaat, ontstaan er interessante dingen. Het vergt ondernemerschap bij de overheden, maar ook bij bedrijven om dingen creatief bij elkaar te brengen.”
Glas deed een beroep op de betrokkenen om vooral ook Den Haag te betrekken bij de gezamenlijke initiatieven: “Trek Den Haag de regio in, make them an offer they can’t refuse”, aldus Glas. Tijdens de conferentie werd stilgestaan bij de grote opgaven die er liggen in het fysieke domein in het licht van klimaatverandering. Glas onderstreepte daarbij zijn boodschap dat het van belang is dat iedere schop die de grond ingaat klimaatbestendig en waterrobuust is. “We nemen nu de beslissingen die voor lange termijn bepalend zijn voor de ruimtelijke inrichting van ons land. Mijn oproep: doe het in 1 keer goed. Zorg ervoor dat we niet alleen de problemen van nu oplossen, maar ook schade voor
toekomstige generaties voorkomen. Klimaatadaptie móet een sturend onderdeel zijn bij ruimtelijke planvorming”, aldus Glas. Ook riep hij de gemeenten op om vooral ook op regionaal schaalniveau samen te werken aan klimaatadaptatie.
Urgentie betekent krachtenbundeling
Dijkgraaf Kees Jan de Vet sluit zich hier helemaal bij aan. ”Met deze klimaatconferentie laten we zien dat ‘werken als één overheid’ de enige manier is. De opgaven en urgentie zijn zo groot dat we naar nieuwe gemeenschappelijkheid toe moeten. De relatie en samenhang met ontwikkelingen zoals de woningbouwopgave, energietransitie en de ontwikkelingen in het buitengebied zijn groot. Het zijn onderwerpen die in samenhang bekeken moeten worden bij de gemeenteraadsverkiezingen, de kabinetsformatie, verstedelijkingsagenda’s en in het Deltaplan ruimtelijke adaptatie. Alleen zo komen we tot een grenzeloze en structurele aanpak voor een klimaatbestendig en waterrobuust Midden- en West-Brabant”.
Hybride vorm
In verband met de aangescherpte coronamaatregelen vond de bijeenkomst plaats in hybride vorm. De tafelgasten waren aanwezig in het Turfschip in Etten-Leur. De andere deelnemers konden de klimaatconferentie volgen via een livestream.
Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, verbetert en
bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater en regelt de hoogte van het water in Midden- en
West-Brabant. Bij de uitvoering van deze taken werken wij samen met inwoners, agrariërs, bedrijven
en anderen. Hierbij houden we rekening met de belangen van de samenleving en bereiden ons voor
op toekomstige ontwikkelingen
unnamed 10