College Breda schetst plannen voor 2016 in Voorjaarsnota

Foto: Asja Vossen

In de Voorjaarsnota schetst het Bredase college van burgemeester en wethouders de plannen voor 2016. Op basis van de pijlers van verbindend bestuur, dynamiek en economische vitaliteit, mensen maken de stad, en ruimte voor ontwikkeling wordt in 2016 gewerkt aan een sterker Breda.

Dat doet de gemeente samen met instellingen, organisaties, inwoners en bedrijven op allerlei fronten en in talrijke projecten. Het college benoemt voor 2016 zes accenten: Breda Doet, Breda Begroot, Werk, Perspectief voor jongeren, Accommodaties en Evenementen. Wethouder Van Lunteren: “In deze Voorjaarsnota vind je onze accenten en al het andere dat voor 2016 op stapel staat. Daar willen we graag alle Bredanaars bij betrekken. Want het is niet de gemeente die de stad vormt, of het stadsbestuur, maar Breda doet dat zelf. Mensen maken de stad. Door dingen uit te proberen, te leren en te doen. De andere kant van het verhaal is dat wij ook onze ogen niet sluiten voor de realiteit: we krijgen vanaf volgend jaar te maken met fors teruglopende budgetten vanuit Den Haag. Zoals afgesproken wordt de lokale lastendruk niet hoger. Maar we moeten wel maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat ons huishoudboekje de komende jaren op orde blijft. Met name het toeleiden naar werk en voorkomen van uitkeringssituaties vraagt de komende jaren om een aanscherping van het beleid.”

Breda Doet en Breda Begroot

Met ‘Breda Doet’ kunnen Bredanaars invloed uitoefenen op het nieuwe sociale beleid, op datgene wat onze inwoners belangrijk vinden om gelukkig en zelfstandig te leven. Het gaat om samen antwoorden vinden op vragen als: wat kunt u zelf? Waar kunt u een beroep doen op anderen? En waar moet de gemeente bijdragen?
‘Breda Begroot’ is het experiment waarmee het college inwoners uitdaagt om mee te denken over de besteding van een deel van de gemeentelijke begroting. Welke keuzes maken we samen? Waar moet de gemeente haar schaarse middelen aan uitgeven? Wat heeft volgens Bredanaars prioriteit en wat kan de gemeente minder doen of niet doen? Dit experiment krijgt in 2016 in co-creatie met de gemeenteraad en bewoners verder vorm. Wijkplannen, het Wijkavontuur, de Wijkimpuls en Opgeruimd Breda worden doorontwikkeld.
Het gesprek over deze onderwerpen vindt plaats in de stad, via Breda.nl/breda2030 en de social media kanalen van Breda 2030.

Perspectief voor jongeren

Een afgeronde opleiding biedt de meeste kans op werk; een zelfstandig inkomen de grootste kans op volwaardige deelname aan de samenleving. In 2016 wil het college dat alle jongeren die uitstromen uit bijvoorbeeld het Voortgezet Speciaal Onderwijs, Praktijkonderwijs en VMBO naar een vervolgopleiding gaan, passende dagbesteding hebben of in een toeleidingstraject zitten. In 2016 gaat het college voorkomen dat een beroep wordt gedaan op uitkering of zorg. Gemeente, onderwijs, ondernemers, CJG Breda, wijkteams en UWV gaan nauwer samenwerken. Er komt extra voorlichting voor jongeren en hun ouders, kennis en ervaring van scholen en van UWV wordt beter gebruikt en zodra het dreigt mis te gaan, wordt sneller ingegrepen.

Accommodaties

In 2016 komt er een nieuwe visie op de 280 gemeentelijke accommodaties. Die visie geeft antwoord op vragen als: welke accommodaties blijven in bezit van de gemeente, welke worden af gestoten en welke krijgen een andere bestemming. Het college wil dat accommodaties duurzamer gebruikt worden en dat ze bijdragen aan de gemeentelijke klimaatdoelstellingen. Breda wil volgend jaar
€ 500.000 investeren aan het duurzamer maken van gemeentelijke gebouwen. Er komt € 1,2 miljoen beschikbaar voor groot onderhoud.
Wijkcentra blijven waar mogelijk open, met name als er geen alternatieven in een wijk zijn.

Evenementen

Evenementen –groot en klein- zijn waardevolle voorbeelden van initiatief en samenwerking van bewoners, organisaties en gemeenten. De organiseert zelf geen evenementen, maar faciliteert en stimuleert anderen om dat te doen. Vooral evenementen op het gebied van (top)sport, dance, (beeld)cultuur en erfgoed krijgen prioriteit. Voorbeelden zijn Outdoor Brabant, Breda Future, de ENECO Tour, WingsforLife WorldRun en het EK damesvoetbal in 2017. Het college maakt graag meerjarenafspraken met de organisatoren.
Dit jaar al krijgen kleine evenementen volledige compensatie van leges en precario. De gemeente gaat daarnaast de kosten voor alle evenementen verlagen door onder meer de vergunningenprocedure te versimpelen.

Deze Voorjaarsnota laat zien dat de plannen realiseerbaar zijn binnen financiële kaders: solide, toekomstbestendig en transparant. Er is een sluitend perspectief tot en met 2018, zonder dat de lokale woonlastendruk voor onze bewoners toeneemt, met voldoende weerstandsvermogen om risico’s op te vangen. En totaal bedrag van 35 miljoen dat in 2016 wordt geïnvesteerd in onze stad en dorpen.

De volledige nota kan men downloaden op www.breda.nl. De infographic van de Voorjaarsnota is te vinden op www.pinterest.com/breda2030/infographics. Op 18 juni neemt de gemeenteraad een besluit over de Voorjaarsnota.

Altijd op de hoogte van het laatste Breda Nieuws? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief en volg ons via Facebook en Twitter.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden