Breda werkt samen met de stad aan doorontwikkeling armoedebeleid

Het college heeft het beleidskader ‘Ontwikkelagenda armoede’ in concept vastgesteld. In de agenda worden acht thema’s benoemd waarop het huidige armoedebeleid de komende twee jaar wordt doorontwikkeld. De thema’s gaan over onder andere de bestrijding van armoede bij kinderen, armoede breder bekijken dan alleen vanuit het financiële aspect en de aanpak meer richten op wat in een individuele situatie nodig is. De thema’s zijn samen met partners in de stad geformuleerd en deze partners hebben ook een rol in de verdere uitwerking tot concrete plannen.

Marianne de Bie, wethouder Werk en Inkomen: “Het doel van het beleid en de aanpak van armoede in Breda is en blijft het terugdringen van het aantal mensen dat in armoede leeft. Een opgave die we niet alleen willen en kunnen realiseren. Er zijn zoveel waardevolle netwerken en ervaringsdeskundigen in onze gemeente. We hebben elkaar nodig om aan de hand van deze ontwikkelagenda stappen voorwaarts te zetten, zodat meer mensen hun leefomstandigheden kunnen verbeteren.”

Thema’s

Uitgangspunt in de ontwikkelagenda is dat het individu centraal staat. Het belang ligt bij wat iemand persoonlijk nodig heeft en daarbij wordt naar de totale leefsituatie gekeken, niet alleen naar armoede. Maatregelen voor de bestrijding van armoede blijven belangrijk, maar daarnaast verschuift de aandacht nog meer naar preventie en vroegtijdig signaleren.

Dit heeft vooralsnog acht thema’s opgeleverd die in de tijd kunnen worden aangescherpt en aangepast. Naast de hiervoor genoemde thema’s wordt ingezet op het bereiken van mensen die net boven de minimum inkomensgrens uitkomen, waardoor zij geen gebruik kunnen maken van diverse armoederegelingen en -voorzieningen. Er komt meer aandacht voor de relatie tussen armoede en gezondheid, verlaging van woonlasten door verduurzaming en duidelijke en toegankelijke communicatie over regelingen en voorzieningen. Onderzoeken naar optimalisering en uitbreiding van diverse diensten en eerdere uitbetaling van uitkeringen zijn ook een onderdeel van de thema’s. Evenals het toegankelijk maken van de BredaPas voor een bredere doelgroep door meer activiteiten aan te bieden die deelname aan de samenleving stimuleren. Ten slotte worden innovatieve methoden om armoede te bestrijden verder verkend. Een voorbeeld hiervan is ‘Mobility Mentoring’ waarbij de psychische gevolgen van armoede als vertrekpunt voor interventies worden genomen.

Structurele Rijksmiddelen

Niet alleen in Breda maar ook landelijk wordt het belang van armoedebestrijding, met name bij kinderen, benadrukt. Het Rijk stelt hiervoor vanaf 2017 structureel extra middelen beschikbaar. In totaal een bedrag van ruim 870.000 euro. Vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden verschillende instellingen genoemd die gemeenten kunnen helpen bij de bestrijding van armoede onder kinderen. Voor Breda zijn dat het Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds en Stichting Leergeld. De gemeente Breda vraagt deze organisaties om hiervoor een plan van aanpak te maken, samen met de partijen aan de thematafels, waar onder meer wordt gesproken over de gezamenlijke koers op het gebied van armoede.

Vervolg

Na bespreking van het beleidskader in de raadscommissie en oplevering van het plan voor armoedebestrijding onder kinderen volgt een definitief kader. Dit wordt ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden waarna de verdere uitwerking met de stad start.

Altijd op de hoogte van het laatste Breda Nieuws? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief en volg ons via Facebook en Twitter.

Reacties